The 4th National Academic Conference and Exhibition Kasem Bundit University

ประมวลภาพสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยใน งานการประชุมวิขาการและแสดงนิทรรศการระดับชาติครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply