Rajamangala University of Technology Lanna Study tour of cutting tools

ประมวลภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร และ คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ กับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมืดตัดไทย โดยทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม สมาคมผู้ผลิตเครื่องมืดตัดไทย และ บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565

Leave a Reply