Project work Workshop Development and customization of the “HELP” system

ภาพบรรยากาศ งานจัดโครงการ การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา และ ปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ร่วม สมาคมผุ้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ใวันที่ 23-24 กันยายน 2565

Leave a Reply