Project work Workshop Development and customization of the “HELP” system

ภาพบรรยากาศ งานจัดโครงการ การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา และ ปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ร่วม สมาคมผุ้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ใวันที่ 23-24 กันยายน 2565

Continue ReadingProject work Workshop Development and customization of the “HELP” system

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดี และ คณะผู้บริหาร จากคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชม สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย และ ร่วมประชุมหารือทางวิชาการในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ สมาคมฯ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

Continue ReadingKing Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Signed a cooperation agreement between Rajamangala University of Technology Lanna together with the Association

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

Continue ReadingSigned a cooperation agreement between Rajamangala University of Technology Lanna together with the Association

kasem bundit university – 2nd generation students

ประมวลภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในโครงการวิทยาลัยในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ณ ห้องประชุมเกษมทัศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 4 มิถุนายน 2565

Continue Readingkasem bundit university – 2nd generation students