The 4th National Academic Conference and Exhibition Kasem Bundit University

ประมวลภาพสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยใน งานการประชุมวิขาการและแสดงนิทรรศการระดับชาติครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

Continue ReadingThe 4th National Academic Conference and Exhibition Kasem Bundit University

“Discussion on academic cooperation King Mongkut’s University of Technology North Bangkok together with the Thai Cutting Tool Manufacturers Association”

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมในหัวข้อ “การหารือความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ” วันที่ 25 ตุลาคม 2565

Continue Reading“Discussion on academic cooperation King Mongkut’s University of Technology North Bangkok together with the Thai Cutting Tool Manufacturers Association”

Organizing a seminar on platform development at Rajamangala University of Technology Lanna

ภาพบรรยากาศ งานจัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform การบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ร่วม สมาคมผุ้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ใวันที่ 8-9 กันยายน 2565

Continue ReadingOrganizing a seminar on platform development at Rajamangala University of Technology Lanna