Organizing a seminar on platform development at Rajamangala University of Technology Lanna

ภาพบรรยากาศ งานจัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform การบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ร่วม สมาคมผุ้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ใวันที่ 8-9 กันยายน 2565

Leave a Reply