Cooperation meeting with Rajamangala University of Technology Lanna

สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ร่วมประชุม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ในหัวข้อ “แนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ สมาคมฯ”ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Leave a Reply